Privacy-verklaring

Arnhem in Dialoog, gevestigd aan De Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website url: https://www.arnhemdialoog.nl
Post-/bezoekadres: De Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
Telefoonnummer: 026 3513185

Ad Boogaard is de Functionaris Gegevensbescherming van Arnhem in Dialoog Hij is te bereiken via info@d3rdeverdieping.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arnhem in Dialoog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nfo@d3rdeverdieping.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arnhem in Dialoog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• verwerken van jouw aanmelding voor deelname aan gesprekken in het kader van Arnhem in Dialoog
• het jou op de hoogte houden van voortgang van Arnhem in Dialoog

Geautomatiseerde besluitvorming
Arnhem in Dialoog neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Arnhem in Dialoog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegeven worden door ons maximaal 1 jaar bewaard, waarvan enkele maanden op de website. Je kunt te allen tijde ons vragen de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arnhem in Dialoog verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arnhem in Dialoog gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arnhem in Dialoog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@d3rdeverdieping.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Arnhem in Dialoog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arnhem in Dialoog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@d3rdeverdieping.nl.

Opgesteld op 22 mei 2018